Vietnam Skyline
Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp
Quảng bá dịch vụ đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Hoa Kỳ trên website chúng tôi

BuyUSA Vietnam Business Service Providers

Danh mục Nhà cung cấp Dịch vụ cho Doanh nghiệp (BSP) giúp các công ty Hoa Kỳ xác định các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm hỗ trợ họ đánh giá, hoàn thiện và/hoặc tài trợ cho một hoạt động xuất khẩu. Các nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi, thông qua các dịch vụ hỗ trợ mà các công ty Hoa kỳ thường tìm kiếm trong quá trình thâm nhập vào một thị trường mới. 
Quý vị quan tâm đến việc quảng bá các dịch vụ của mình đến với các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ? Hãy liên hệ văn phòng chúng tôi để có thể tham gia vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Lưu ý: Danh mục BSP cung cấp danh sách tham khảo về các Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ và không phải là danh sách tốt nhất. Việc đưa tên các Nhà cung cấp vào Danh mục không có nghĩa các Nhà cung cấp này đã được Thương vụ Hoa Kỳ bảo lãnh và khuyến nghị. Thương vụ Hoa Kỳ có quyền từ chối đưa tên Nhà cung cấp dịch vụ vào danh sách.  

Mặc dù Thương vụ Hoa Kỳ hạn chế thẩm định các Nhà cung cấp dịch vụ có trong danh mục , nhưng chúng tôi  khuyến khích bạn nên tiến hành thẩm định các Nhà cung cấp dịch vụ  trong danh sách của chúng tôi. Thương vụ Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về khả năng chuyên môn hoặc tính toàn vẹn của các Nhà cung cấp được liệt kê và có quyền từ chối liệt kê bất kỳ công ty cụ thể nào.