Thailand Skyline at night
สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐฯ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าสามารถช่วยท่านหาสินค้าและบริการ หรือโอกาสในการลงทุนในอเมริกา

BuyUSA Thailand Country Contact

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐฯ

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ 
93/1 จีพีเอฟทาวเวอร์ อาคาร เอ ห้อง 302 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66-2-205-5090
อีเมล: office.bangkok@trade.gov